ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

บุคคลากร

 

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ (Managing Director)

Mr. Sittichai Daengprasert (Plant Director)

 

 

Ms.Somsak  Jinadath (ฺBusiness Development) E-mail: Nueng.jsp@gmail.com Tel.             (+66)84-615-2175

 

 

Ms.Kanokporn    (International Sale Manager) HP No. :             (+66)85-112-1071

แผนกคลังสินค้า

แผนกบัญชีการเงิน

ฝ่ายบุลคล