ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ชุด ตรวจกัญชา (THC Card)

ชุด ตรวจกัญชา (THC Card)

ชุดตรวจกัญชาในปัสสาวะ


ชุด ตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

ชุด ตรวจกัญชา ชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อ ตรวจกัญชา และเมตาบอไลท์ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว

องค์ประกอบภายในกล่องชุดตรวจ

1) ตลับทดสอบกัญชา สำหรับ 50 ชุดทดสอบ (โดยแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก พร้อมด้วยหลอดหยดและสารดูดความชื้น)

2)  คู่มือการใช้

วิธีการทำการทดสอบ ตลับทดสอบปัสสาวะและน้ำปัสสาวะต้องวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 c ) ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด

1) นำ ตลับทดสอบกัญชา ออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด

2) หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่เตรียมให้ 4 หยด ที่หลุมตัวอย่าง (S) โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป

3) อ่านผลที่เวลา 3-5 นาที

วิธิการใช้  ชุด ตรวจกัญชา <<

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

ตรวจกัญชา ในปัสสาวะ, ตรวจกัญชาในร่างกาย